اولين بلاگ درباره تعبير خواب

توضیحاتی در مورد خواب و تعبیر آن

تعبير رويای شما

با سلام: شما می توانيد برای تعبير رويای خود به قسمت بحث و گفتگو (Discussion Group) مراجعه بفرماييد.

  
نویسنده : معبر ; ساعت ۸:٠٩ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٢/۸/٢۸
تگ ها :

نظرات علامه مجلسي ( ره)

 

بسيار شده که آب زلال بخواب ديديم و به دانشي رسيديم و در خواب بباغ سبزي در آمديم و معرفتي يافتيم و مار را قرض و وام يافتيم و بسيلر شده که خواب ديده که کسي ميان عذره افتاده يا به آن آلوده شده و به مالي رسيده و سقوط دندانهاي بالا تعبير شده به مرگ خويشان پدري و دندان پايين به خويشان مادري و شکستن کمر به مرگ برادر چنانچه امام حسين عايه السلام در شهادت عباس فرمود: اکنون کمرم شکست.

و بسيار شده کسي خواب ديده بحمام رفته و به زيارت امام توفيق يافته که مايه پاک شدن روح است از آلودگي گناه، و فو ريختن اختران به مرگ علماء  تعبير شده و از اينرو سال آغاز غيبت کبري را سال تناثر نجوم گويند براي مرگ دانشمندان بسياري چون کليني، علي بن بابويه و سيمري و ديگران.

و اما خوابهاي بيهوده که از غذاي بد و اخلاطند بسيار هستند و بتجربه معلومند، مردي نزد پدرم آمد هراسناک و با اندوه گفت: امشب خواب ديدم شيري سفيد که بر گردن خود ماري سياه داشت به من يورش آورد تا مرا بکشد.پدرم گفت: شايد ديشب کشک يا رب انار خوردي ؟گفت آري، گفت پس نترس اين دو خوراک آزار بخش اين خواب را نقش کردند.

گويم: مانند آنچه يک عالم راسخ نقل کرد که : يکبار با گروهي بزيارت امام حسين عليه السلام رفتيم و يک نفر سر کار خريد و پخت و هم چاشت و هم شام بود و روزي هم بيخبر گوشت گاو ميش گرفت و پخت و من از آن خوردم و چون به بستر رفتم در خواب ديدم يک گاو ميش به من حمله ور شد و من به ان حمله کردم و در اين ستيزه از خواب بيدار شدمو چون به ديگران گفتم مرا از غذا خبر دادند و سببش را دانستم.

مجاسي پدر( ر ه )در کتاب شرح چهار نور کافي گفته:

هر چيزي نمونه و شبهي در عالم رؤيا دارد و آن  عالمها که روح بر آنها آگاه شود غير از عالم حسندو آن صور و نمونه ها بر حسب نفوس آدمي مختلف پديدار شوند به اختلاف مراتب کمال آنها به يکي نزديکتر به واقع و به يکي دور تر از واقع و معبر بايد از اين صورتها به حسب احوال اشخاص به واقع پي ببرد.

از اين رو چنانکه بايد بر آن آگاه نشود جز پيغمبر يا وصي پيغمبر که به مراتب استعداد هر کس در نقص و کمال دانا هستند .

و نور زرد کنايه از عبادت و صورت رؤيايي آنست چنانکه تجربه شده که اگر عارفي زردي در خواب ببيند پس از آن توفيق عبادت يابد چنانچه در چهره نماز شب خوانها زردي مشاهده مي شود.، و در خبر است که خدااز نور خود به آنها پوشاند بر اثر خلوت با او.و نور سفيد تعبير به دانش شود چنانچه تجربه شده هر که شير پاک يا آب زلال در خواب بيند علمي بي شک بهره او شودو نور سرخ تعبير به دوست مي شود و نور سبز معرفت است که علم به ذات و صفات خداست.

گويم : مؤيد اولي در تفسير قول خداست تعالي " سيماهم... سيماشان در چهرهشان از اثر سجود است الفتح-29 که منظور همان زردي چهره آنهاست و بسا تعبير شود به شادي براي خواب بين براي قول خداي تعالي: صفراء فاقع لونها تسر الناظرين البقره 69.

مولا محمد صالح گفته : رؤيا قسمي دارد خوش نما وبد درون و قسمي بر عکس بد نما و خوش درون و معبر بايد خردمند و دانا باشد بروش تعبير و ان چهار گونهاست:

باز گيري که از ديد عقبه کار عاقبت را تعبير کند.2- تعبير به نمونه در شکل يا وصف چنانکه رطب را به دين تعبير کند چون براي دلها شيرين است و دين به تدريج کامل شود مانند رطب که بتدريج شيرين شود از دوران گل تا رسيدن و سپس شيرين شدن.3- تعبير به معنا چون دلالت سفره به سفر و بازار رفتن به زتدگي کردن و خانه ساختن به زن گرفتن.4- تعبير به آنچه سابقهي دارد در قرآن و سنت و شعر و کلام و زبان و امثال يا در کلام مردم و امثال آنان يا در خبري معروف و حکمتي در زبان مردم چون تعبير چوب به منافق و تعبير موش به فاسق که در حديث فويسقه آمده و تعبير شيشه به دهان زن چون بعضي شعرا گفته اند.

و برخي تعبير به وصف را هم افزوده اند مانند گل که پاينده نيست به دوست بي وفا و يا غم و ابزار خانه را به خدمتکار و زن خانه و جانداران همدم خانه به مهمان و تنور به ناظر خرج خانه و گربه به همدم.

و تعبير به ملازمت شيئي مانند سر به زانو بر اندوه و سرخ رو به شادي و ارزش به سختي و ترسيدن و تواضع به رفعت و بلندي مرتبه و ترفع و تکبر به پست شدن و طمع به ذلت و قناعت به لذت.

و تعبير به مقارنه: چنانکه کسي مقامي بلند براي خود ديده که اهل آن نيست به اينکه پدر يا برادرش که اهل آن هستند به آن مي رسند و همچنين اگر کسي در مقامي يا مکاني در خواب ديده شود اگر خودش شايسته نباشد به خويشان و ملازمانش تعبير شود و ديدار شاه به وزيرش تعبير شود.

و تعبير به نوع يا جنس آنچه در خواب ديده شود چون تعبير بالا رفتن از کوه به رتبه بلند، و نوشيدن آب به رسيدن به دانشي و گوسفند چراني به رياست و کشتي سواري به ارتکاب کارهاي هراسناک و غوص در دريا به افتادن در فتنه.

و تعبير به حديث مانند تعبير دنده به زن : پيغمبر اکرم صلي الله عليه و آه فرمود: زن چون دنده کج است اگر بخواهيد راستش کنيد مي شکند. و تعبير شيشه به زن که فرمود: آرام باشيد در راندن شيشه ها.

و اين باب واسعي است که نياز دارد به بررسي و تدبر در اخبار.

نمونه خير محض پيغمبران و اوصيياء و فرشته ها و قآن و علماء و نور و معارف حقه و علوم سودمند که هر جا و هر وقت خيري حاضر يا مترقب باشند زيرا وجودشاناز از هر فساد و شري پاک است ونمونه دوم خواب ديدن شيطان و کفار و موذي ها و خبائث و اعمال بد و لهو و آنچه وجود انها گفتيم با اينجا منافاتي ندارد چون بايد يک بدي به خواب بين رسد براي کفاره يا کيفر يا امتحان يا حفظ نظام کارها و در بسياري اخبار است که فلان چيز خيري ندارد.

و نمئنه اقسام ديگر باران لست که ود عام دارد براي جانداران و براي معدن و جمادات هم با اين وضع اگر بيوقت باشد ضرردارد براي برخي و براي پيشه وران با انديشه در آنچه گفتيم حال روشن است اختلاف تعبير يک خواب از يک معبر بحسب اختلاف حال خواب بيننده.

 

 

  
نویسنده : معبر ; ساعت ۸:٠٢ ‎ق.ظ روز ۱۳۸٢/۸/۱٤
تگ ها :

خواب و بی خوابي:

با سلام:

امام ششم فرمودند :

 که هر که بيدار ماند براي کار و کسب و بهرهء خواب چشم را ندهد کسبش حرام مي شود.در کتاب الاسباب گفته: روح جسمي است لطيف زود تحليل رود و اگر بيداري بپايد و طول بکشد بکلي تحليل رود و نابود گردد، زيرا بيداري به کردار نيروهاي نفساني است که احساس و حرکت اراديست و اين خود حرکت روح و از ميان برنده گوهر آن است که از گوهر روح حيوانيست و نياز دارد به خود بپردازد و به دل آنچه از دست داده باز جويد زيرا چون از کار افتاد تحليل نرود و پيوسته کمک گيرد و گوهرش فزون شود.

و خواب براي هضم کامل خوراک هم لازم است زيرا توجه نفس در بيداري به کارها مانع کمال هضم است و نياز دارد به خود پردازد و کمبود هضم را جبران کند و روح نفساني هم دنبال آن است در برگشت و فراهم شدن در درون بمانند حرکات لطيف در هم براي ضرورت خلاء و در خواب رطوبت ها که در بيداري به تحليل روند فراهم شود و بخار مرطوب و خوب روغن دار به مغز بالا رود و اعصاب را نرم کند و اجزاء آنها را بهم بچسباند و روح نتواند در آنها نفوذ کند، چون در هم و کثيف هم هستند زيرا نفوذ در آنها مانند نفوذ پرتو خورشيد است در آب و هوا که چون صاف باشند پرتو گيرند و چون تيره گردند مانند مه و دود در هوا يا لجن و ته نشين در آب پرتو نگيرند و نيز اين بخار ها هم با روح در آميزند و سخت و استوار شوند و نفوذ آنها در مجاري دشوار گردد. نويسنده ي کتاب کامل گفته: اگر بيداري دوام يابد تا آدمي بيدار ماند گرمي و خشکي تنش افزون گردد و گرمي تن تباه شود و چشم به گودي فرو رود.

در کتاب "قانونچه" گفته: افراط در بيداري و بيخوابي مزاج مغز را تباه کند و آنرا ناتوان کند براي فزوني تحليل و همانا مغز مبداء کارهاي بيداريست که حس و حرکت ارادي باشند  چون اين را دانستي بدان که سبب بي خوابي يا بدي مزاج است که سرد و خشك شده و همراه سوداست يا بي آن و يا گرم و خشک با ماده صفراء يا بي آن. يا به سبب تب يا درد يا امتلاء و سوء هضم است. و نشان شناخت هر کدام از اينها با در مانش در کتاب اطباء است. يا بيخوابي از شادي زياد يا ترس يا فکر يا هم بزرگ که اينها مزاج  روح را تند کند و آنرا بيرون کشد و نفس به آنها پردازدو از تدبير تن و اصلاح احوالش که يکي خوابست سر بتابد. پيامبر اکرم فرمودند: کاهو بخوريد که خواب اورد و خوراک را هضم کند.

 امام ششم عليه السلام فرمودند:9 کس نخوابند: آنکه خواهد خوني بريزد، آنکه مال بسيار دارد و نگهدار ندارد، آنکه دروغ و بهتان گويد براي آنکه به غرض دنيوي برسد، آنکه براي پرداخت وجه بسياري گرفتار است و پولي ندارد، آنکه دوستي دارد که در حال جدايي است ، بيماري که پزشک ندارد، جنگجوييکه ترس شبيخون دشمن را  دارد، زنباره اي که بمقصود خود نرسيده است، آنکه به بد کاري خانواده اش آگاه شده، آنکه به او بهتان زده اند.هم واندوه خواب بر است و زندان.حضرت علي عليه السلام فرمودند: مرد با داغ فرزند خوابد ولي بر ستم ديدن خوابش نبرد و ستمکش که بيخواب و دل گرفته و شاکي شب گزراند خدا به ستمگرش بمانند آن سزا دهد چنانچه خداي فرمايد : سزاي بدي بديست بمانند آن.    

-- الشوري 41

 

  
نویسنده : معبر ; ساعت ٩:٥٠ ‎ق.ظ روز ۱۳۸٢/۸/۱۳
تگ ها :

گزارش دو مورد جديد درباره تعبير خواب در پايگاههاي شبكه جهاني

 با نظر دكتر غلامرضا ستوده معاونت لغت نامه دهخدا

 **گزارش دو مورد جديد درباره تعبير خواب در پايگاههاي شبكه جهانی به قرار زير است:

**مقدمه :

در قرآن كريم در سوره مباركه يوسف (ع) تعداد يازده آيه راجع به خواب و تعبير خواب است و در سوره هاي مباركه صافات (105) و فتح 27 و اسرا 60 و نيز هر كدام يك آيه در اين باب است كه اگر نسبت 14 آيه به 6236 آيه كريمه را در نظر بگيريم حاكي از اهميت و توجه خاص به اين امر ميباشد.

ابن سيرين از جمله كساني است كه در حدود سالهاي 110 هجري قمري به تعبير خواب مي پرداخته و تعبيرات او مورد توجه بوده و ثبت شده اند البته بعضي از علماي شيعه تعبيرات او را بدليل سنًي بودن او در مورد تاييد قرار نداده اند ولي بنده احتمال مي دهم وي تقًيه مي نموده و از چشمه زلال علم ائمه اطهار (ص) بر خورده است

 

.گزارش :

 

بنده در طول مدت 11 سال تعداد ۳000 مورد روياي مشخص در جلد را يادداشت كرده و با مراجعه به كتاب ابن سيرين و تعبيرات آن متوجه شدم كه اين تعبيرات كاملا صحيح است سپس مدت دو سال تلفن اينجانب در دسترس آشنايان و فاميل بود كه ايشان نيز صدق تعبيرات اين كتاب را تاييد كردند از سال 1999 ميلادي ابتدا در پايگاه اينترنتي   Dreamtree.com   كه مقر آن در شمال آمريكا است و از سال 2000 ميلادي در پايگاه اينترنتي Sleeps.com   كه مقر آن در مركز آمريكا و از تمام كشورهاي انگليسي زبان, اروپايي, اقيانوسيه و مشرق آسيا به اين دو پايگاه مراجعه مي شود شروع به تعبير خواب هاي مردم اين ملتها نموده و با تاييد تعجب انگيز اين افراد مواجه شدم در پايگاه sleeps بنده 3540  مورد پاسخگو بودم و در پايگاه Dream tree 2000 مورد خواب بر اساس كتاب ابن سيرين تعبير كرده ام كه همگي با تاييد و تحسين ايشان مواجه بود حتي بعضي از ايشان لغت " پيشگو " را در مورد بنده بكار برده اند. ( سوابق اين خواب ها و تعبيرات درارشيو پايگاه هاي فوق موجود است ) كه توضيح مي دادم : اين علمي است بر اساس كنايه ها و نشانه هاي محيط اطراف در زندگي كه بر اساس نقش هر نشانه در محيط و آيات كتب اسماني ترجمه , تفسير و تعبير ميشوند و همانند يك زبان خارجي است كه در ميان تمام اقوام و ملل مشترك بوده و فقط بايد ترجمه شود . براي مثال آب تعبير به زندگي يا علم ميشود و دريا يا اقيانوس تعبير به يك دانشمند يا رئيس جمهور ميشود . كاسه گاهي تعبير به زن مي شود و آب در كاسه تعبير به حيات يا بارداري يك زن مي شود . همچنين درخت تعبير به يك مرد و يا قورباغه تعبير به مردي عاقل و اگر زرد رنگ باشد تعبير به پزشكي عاقل يا مردي عاقل و بيمار ميگردد.

 **نكته دوم

 كه در اين تحقيق سه ساله در پايگاه هاي خارجي مشخص شد ( علاوه بر بين المللي  بودن تعبير خواب ابن سيرين ) . مسئله خواب هاي روابط جنسي است كه در اين پايگاه ها چون افراد با نام مستعار و بصورت آزاد و بي پروا مطرح كرده اند روشن شد كه در تعبيرات ابن سيرين, زن براي مرد در خواب شادي و حاجت روايي است همينطور مرد براي زن در خواب و داشتن روابط جنسي دال بر انجام لطفي از سوي طرف مقابل مي باشد.

در مورد خوابهايي كه شبهه روابط هم جنس دارند نيز به همين صورت است يعني يكي از طرفين براي ديگري لطف بزرگي انجام مي دهد. براي مثال در اين پايگاه خانمهايي با ناراحتي از اين كه آيا من Lesbian  هستم خوابي را مطرح كرده اند كه باعث آزار ايشان بوده است پس از تعبير تاييد كرده اند كه بله خانم ديگر كمكم كرد تا كتابم به چاپ رسيد يا در مورد ديگري كه خواب بين شاگرد و مدير مدرسه در امريكا بود تاييد كرد كه خانم مدير با اضافه كردن چند نمره او را از امتحان نهائي معاف داشته است . در مورد آقايان نيز تاييد  كرده اند كه طرف مقابل او را در واگذاري آپارتماني با قيمت نازل كمك كرده است كه اين سوابق و موارد بسيار ديگر در آرشيو پايگاه sleeps به تعداد 8500 رويا موجود است كه البته از اين حجم روياها تعدادي خواب هاي آشفته است و تعدادي نيز خواب هاي علت است كه درد يا عوامل خارجي باعث آنها بوده است .

تا كنون در 70 سال گذشته غربيها سعي داشته اند خوابها را بر اساس روانشناسي و نظرات آقايان فرويد و يونگ و ضماير خود آگاه و ناخودآگاه و سمبلهاي روانشناسي ديگر تفسير كنند و هيچ اطلاعي از اين نوع تعبير خواب نداشته اند . خواب هاي جنسي را نيز بر اثر سركوب غرايز دانسته اند كه بر اثر تكرار اين خوابها به اين اعمال تشويق شده و باعث بد فهمي آنها گشته است.

اين پايگاههاي اطلاعاتي در مورد تعبير خواب به عنوان يك طرح ملي و با پشتيباني چند دانشگاه برقرار شده اند و غرض اين بوده است تا پس از جمع آوري يك ميليون مورد خواب به تحليل آماري آنها به پردازند  . تعداد اين پايگاه ها در سال 1999 به بيش از 6000 پايگاه مي رسيد كه اكنون فقط چند مورد فعال هستند كه با مشاركت متخصصين روانشناسي پا برجا مانده اند.

در ابتدا مشاركت بنده در تعبيرات با اعتراض ايشان رو برو شده و متخصصين اظهار ميداشتند كه ما نمي توانيم بپذيريم كه مغزي از ماورا جهان به ما پيام بدهد و با انكار , اعتراض ايشان روبرو بودم و حتي در يك مورد كه خانمي در رويا ديده بود كه نوزادي بشكل شيطان فارغ شده و بنده به اطلاع رساندم كه صاحب فرزندي ناقص ميشود با اعتراض شديد مسئولين پايگاه روبرو شده و مدعي شدند كه اين نوع تعبير خواب باستاني و كهنه و از رده خارج است ولي پس از مدتي و تاييد افراد ديگر در خواب هاي ديگر مسئله قدري جا افتاد. از سوي ديگري فحاشي و مزاحمت هاي يهوديان نيز گاهي وجود داشت كه بتدريج بر طرف گرديد.

در كتاب "" حقيقت روح "" اثر دانشمند محترم احمد زمرديان آمده است كه رويا از دو جهت مي تواند ما را راهنمايي نمايد , يكي اصل مسئله رويا و صحنه هايي كه انسان در خواب مي بيند ( خواه وجود خارجي پيدا كند يا نه يعني خواه تعبيري داشته باشيد يا نداشته باشيد )

و ديگر كيفيت و چگونگي خوابها و روياهايي است كه انسان مي بيند و احيانا پرده از حوادث "" موجود"" و گذشته يا آينده بر مي دارد . البته كاري نداريم كه اين صحنه ها مربوط به گذشته يا آينده است ولي به هر حال اين نقشه ذهني محلي لازم دارد كه همانند يك تابلو نقاشي در آن محل پياده شود, و اينكه آيا مي تواند آن محل سلولهاي مغزي باشد, بزودي خواهيم فهميد كه ""نه "" پس محل ديگري لازم دارد كه آن را

 "" روح" " مي ناميم.... حال اگر آن صورتها جزيي باشد به وسيله حافظه با همان صورت خود در نفس باقي مي ماند و قوه مخيله در آن دخل و تصرف نكند اين چنين خوابي راست است ولي اگر قوه مخيله قالب شود و يا نفس از ادراك آن صورت ضعيف باشد قوه مخيله بر حسب طبع خود آنچه را كه نفس ديده است به نماد يا مثالي مناسب تبديل مي كند مانند تبديل شير خوراكي به علم يا مال و دشمن پنهان به مار و پادشاه يا عالم به دريا .

 

والسلام  

  ميرورزنده  نام مستعر در پايگاه  

" varzandeh"

  
نویسنده : معبر ; ساعت ٧:٤٢ ‎ق.ظ روز ۱۳۸٢/۸/٧
تگ ها :

خواب مادر اميرالمؤمنين علي (ع)

 سلام:

 

در قران کريم سوره يوسف آمده است : " نمير و اهلنا ... " يعني به اهل خود غذا دهيم و" امير" به معني غذا دهنده ي روحاني مؤمنين مي باشد و اين لقب خاص به علي عليه السلام است.و همين است که نام و ياد علی از دلها بيرون نمی رود و هر که فضيلتی بابد به واسطه اوست.

 

در اثبات الوصيه مسعودي آمده است که:

پيغمبر (ص) به فاطمه بنت اسد فرمود: البته پسري زايي که چهارم پسران تو است دلير، سرور، پيشوا، فرمانبر، متوجه بدينش و در کار پروردگارش، نمازگزار و روزه دار.

 

فاطمه گفت: در گفتار او بانديشه شدم و پس از چند شب بخواب ديدم کوههاي شام روي پاشنه با روپوش آهن ،پيش آيند و فرياد کشند و کوههاي مکه شتابان در بر آنها رفتند و فريادي پر هراس بر کشيدند و مانند مجمر آتش شراره بر آنها دميدند و کوه ابوقبيس چون اسبي انباشته از ساز و برگ تير وشمشير پراکند به راست و چپ و مردم آنها را برگيرند و من چهار شمشير و کلاه خود آهن طلا اندود بر گرفتم. چون به مکه درآمدم شمشيري در آب افتاد و فرو شد، دومي در جوي پريد و شتابيد و رفت، سومي به زمين افتاد و شکست، و چهارمي برهنه در دستم ماند. بدان يورش بردم و آن شمشير بچه شيري شد و آنگاه شير درنده ايي گشت و از دستم برون شد و بدان کوه ها گذر کرد و در عرصه آنها مي گشت و سنگ هاي آنها را ميدريد و مردم از آن نگران و بر حذر بودند ناگاه محمد (ص) آمد و گردن او را گرفت. او چون آهوي رامي منقاد او شد . هراسان بيدار شدم و از دانشمند و کاهني خبر گرفتم به من مژده و نويد دادند و از قيافه شناس و فال بين ديگر نظر خواستم ونزد اباکرز کاهن که استاد بود رفتم. او دنبال نيازي رفته بود. چشم به راهش نشستم. "جميل" کاهن قبيله بني تميم  آنجا بود که دلخواهم نبود  و او رو به من کرد خنديد و گفت:

سوگند به ستاره ها و سوگند به نعمت بخش و افريننده زمين و آسمان که از ماندن من خوشنود نيستي و دور شدن مرا خواهي تا خوابت را از اباکرز بپرسي و اکنون به تو خبر ها دهم. گفتم اگر راست مي گويي خودت بگو من چه خواب ديدم و او سروده اي گفت که خواب من بي کم و کاست در آن شعر بود.

فاطمه گفت: اي جميل به خدا راست گفتي، همين خواب را ديدم تعبيرش را بگو و او چنين سرود:

 

تيغ ها باشد تو را همچون شکاراني چهار   *      چــــــــار فـــرزند ذکور ارجمند نامدار

 

و آن که خود درخشانت يکي دوختر ز پي   *      را دو زيــبا و دلارام و دلـيـر و تـاجــدار

 

آنکه اندر آب افتــــادت غريــــب و نا پـديد    *      در ميـــان لجه اي آلوده از کف بيگدار

 

و آن پريده از ميان گردد دچار دشمــــنان    * در نبردي بت پرستان مي کشندش زارزار

 

و آن سوم بشکسته ميرد، زير خاک آيد نهان*    در پي عمري بلـند آيد گــرفتــار مــــزار

 

چهارمين يورشگر چون شير اندر بيشه ها   *    کــه بــه مـيدان ها برآيد تا بجويد کارزار

 

او امام خلق باشد پيشوايي خير خواه   * کافري اندر نبردش سر دهد بس ، خوار و زار

 

 پهلواني گر به او برخورد افتد بر زمين   *          تا بــبيني کافران را سرنگون زير حصار

مژده بادت خواب خوش آورده ايي اندر کنار .

 

خواب دوم مادر اميرالمؤمنين

 

فاطمه بنت اسد گفت چون ولادت علي (ع) رسيد در خواب ديدم ستوني از آهن از سرم بر آمد و در هوا دور شد تا به شکم آسمان رسيد وانگه به من برگشت. ساعتي به ماند و از دو پايم بر آمد . پرسيدم اين چيست ؟ گفتند: کشنده کافران، پيماندار پيروزي، کسي که يورشش سخت است و از ترسش لشکر ها بي تابند. کمک خداست به پيغمبرش

  
نویسنده : معبر ; ساعت ٧:۱٧ ‎ق.ظ روز ۱۳۸٢/۸/٥
تگ ها :

دو قضاوت از حضرت علي عليه السلام:

سلام:

اتفاق افتاد که دو زن همزمان فارغ شدند يکي پسر و ديگري دختر و بچه ها مشتبه به تعويض شدند و هر دو زن ادعا داشتند که فرزند پسر از آن اوست. دعوي پيش حضرت بردند. حضرت فرمود: ترازوي طلا کشيدن و شيشه هاي قاروره حاضر کردند. فرمود هر دو زن مقدار معيني از شير خود در شيشه دوشيدند. حضرت شيشه ها را وزن کردند و با شير هم وزن کردند سپس فرمودند: فرزند پسر از آن زني است که شير او سنگين تر است . دليل را پرسيدند. حضرت فرمود: دليل آن آيه شريفه: حظ الذکر مثل حظ الانثيين... .

دوم اينکه: اتفاق افتاد در زمان خلافت عمر بن خطاب زني را متهم آوردند که او 6 ماهه  فارغ شده بود پس قبل از ازدواج زنا کرده است و عمر حکم کرد که او را حد بزنند. خبر به حضرت علي رسيد. فرمودند دست نکاهدارند سپس فرمودند که قرآن کريم در آيه 233 سوره بقره فرموده است که زنان دو سال کامل در صورت تمايل نوزاد را شير بدهند و سپس در آيه شريفه ديگر فرموده است که حمل و شيردادن نوزاد 30 ماه است ( آيه 15 سوره احقاف) که اختلاف اين دو ايه مي شود 6 ماه و حکم کردند که اين امر ممکن است، و زن بي گناه است.

  
نویسنده : معبر ; ساعت ۱۱:۳۸ ‎ق.ظ روز ۱۳۸٢/۸/٤
تگ ها :

** جزئيات ديگر:

سلام:

اين تعبيرات در ظرف چند روز تا دو ماه در ميان رويدادهاي زندگي روزمره خواهد بود، مي آيند و مي گذرند گاهي آنها درباره ي صحنه هاي بسيار ظريف و  لحظه هاي عادي و خاص زندگي هستند. جالب است بدانيد که زبان رؤيا در تمام آحاد بشر مشترک است (يعني بين المللي است) علم تعبير خواب علم کنايه ها و اشاره هاي محيط اطراف است مثلا آب تعبير بر علم و زندگي است يا پول مي شود زيرا داريم: همه چيز با آب زنده است. بطوري که آقاي اينيشتين مي گويد: رويدادهاي زندگي شبيه به ايستگاههاي قطار هستند که از قبل وجود دارند ما به سوي آن حرکت مي کنيم

و اين يعني تغدير يا سر نوشت که ما مقداري در آن اختيار داريم( در لحظات تصميم گيري)‌اين زبان رؤياها بايد ترجمه شود. ولي جهالت گاهي باعث سو ء فهم افراد شده است. مردم در طول تاريخ از اين زبان آگاه نبوده اند و هميشه برداشتهاي غلط و بدي از آن داشته اند، في المثل، آقاي فرويد درباره ي خوابهاي جنسي گفته اند که آنها بدليل سرکوب غرايز جنسي هستند و بنا براين افراد زيادي را گمراه کرد. مثلاً گاهي خانمها رؤيا مي بينند که با همکار يا فرد ديگر رابطه داشته اند و بنظرشان سوء فهم ميشود که شايد تمايلي دارند.

در حاليکه اين رؤيا بمعني آن است که آن همکار يا فرد ديگر لطفي در حق او مي کند يا حاجتي براي او بر آورده مي سازد و و بعضي نيز رؤيا ديده اند که با همان جنس رابطه داشته اند و در طول تاريخ رابطه با همجنس را اختراع کردهاند در حاليکه در حيکه معني آن اين بوده است که آن شخص لطفي مي کند يا حاجتي برآورده مي کند. همچنين بعضي مردان رؤيا مي بينند که همسرشان با مرد ديگري بود و معناي آن را نفهميدند يا خانمها رؤيا ديده اند که شريک زندگيشان با زن ديگري بود و باز هم نفهميدند که معناي  آن فغط انجام حاجتي يا لطفي بوده استو معاني ديگر. حال مي بينيد که چه فجايع تاريخي در اثر سوء فهم اين زبان رخ داده اند .

جدول زماني تعبير شدن :

رؤياي ظهر يا دقيقاً نيمه شب در همان روز اگر چند دقيقه از ظهر گذشت روز بعد. رؤياهاي ساعت 4-3 بعد از ظهر2-1 ماه. رؤياهاي ساعت 11-10 صبح 30-15 روز بعد. رؤياهاي در غروب آفتاب اغلب آشفته هستند و صادق نيستند رؤياهاي آشفته تعبيري ندارند. رؤياهاي رؤياهاي ساعت 5-4 صبح ظرف چند روز تا دو ماه. بعضي رؤياها در کتب مقدس (مانند رؤياي حضرت يوسف که ماه و خورشيد و 11 ستاره بر او سجده سجده کردند) پس از 20 سال تعبير شد. رؤياي زندانيان فرعون در همان روز و پس از 7 سال تعبير شد.

رؤياي فرعون درباره ي 7 گاو لاغر و 7 گاو چاق از سال بعد تا 14 سال تعبير شد. البته بايد بدانيد که انواع مختلفي از رؤيا ي وجود دارد، مانند  مانند رؤياهاي آشفته که تعبير ندارند، رؤياهاي "از قبل ديده" يا   "deja  vu" ، "رؤياهاي علت" که علتي مانند گرما يا سرما يا ترس باعث آنها شده. و يا رؤياهايي که غذا ها يا نوشابه هاي بد باعث آنها شده و نيز  رؤياهاي روانشناسي مانند رؤياهاي الهام.

کتاب شناسي:

1- اصول رؤياها، دانيال نبي (ع)

2- تقسيمات رؤياها، امام جعفر صادق (ع)

3- کليات رؤيا ها، محمدبن سيرين

4- راهنماي رؤياها: جابربن حيّان

5-تعبيرات: ابن اشعث

6- تعبيرات کامل: حبش تفليسي

7- گنجينه ي رؤياها: عبدالسلام

 

والسّلام

  
نویسنده : معبر ; ساعت ۱۱:۳٦ ‎ق.ظ روز ۱۳۸٢/۸/٤
تگ ها :

 

با عرض سلام خدمت همه کاربران گرامی:

شما ميتوانيد برای دسترسی به خواب های قبلی خود ( Discussion Group) به سمت چپ همين صفحه در زير منوها مراجعه فرماييد. آرشيو ۲۲۰ خواب قبلی

با تشکر از همه عزيزان Varzandeh

  
نویسنده : معبر ; ساعت ٧:٥٠ ‎ق.ظ روز ۱۳۸٢/۸/۳
تگ ها :