نگار من

دوش ديدم بخواب مستانه

گشت عالم تمام ميخانه

بزم بزم الست و در ساغر

مي صاف بلا به پيمانهجسم كل مست و نفس كل مخمور

عقل كل عين هوش و مستانهاندر آن بزم هوش شد مدهوش

واندر آن جمع عقل ديوانهشمع آن بزم يارو برگردش

عالمي بر مثال پروانهنام شيرين يار بر لب بود

هم مرا دام عشق وهم دانهبال شد نام دوست مي بستم

ميگرفتم بر اسمان لانه

جون لب از نام دوست مي بستم

ميفتادم بخكدان خانه


ميفكندي رقيب بر من سنگ

من ربودم زوي سروشانه


بار ديگر زگفتن الله

می گرفتم بعرش کاشانه


حالتي داشتم زجذبه عشق

غافل ازفكر خويش و بيگانهجاودان باد الهي از مي عشق

و جدومستي و شور شاهانه1.gif3.gif

/ 1 نظر / 2 بازدید
سهيل

سلام؛ شعر هاي بدي نيستند <ازم منتظرم>