در بيان زمان تعبير خواب

به روايات علي بن طاوس در دروع الواقيه که سلمان ( ر ض) گفته خواب روز ششم ماه پس از يک تا دو روز تعبير مي شود و در نهم همان روز درست درآيد و  10 پس از 20 روز تعبيرش آيد و در 13 پس از 9 روز و در 14 پس از 26 روز و در 15 پس از 3 روز و در 16 پس از 2 روز و در 28 در همان روز و همچنين در 29.<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

 

و در نسخه اي اين اشعار را ديدم:

 

روايت از امام صادق آمد                            ز قول جد او مولاي سرمد

به تعبير مناماتي بهر ماه                           کتاب فخر زان کرده است آگاه

نباشد در يکم خواب درستي                      چه در خير و چه در زشتي و پستي

دو و سه بعد از آن گر خواب بيني                بضد آن به بيداري ببيني

به چار و پنج تاخير است تعبير                    پس افتد ماه ها از خواب تفسير

شش و هفتم که آيد بعد از آنها                  به هشت و نه که افزايد بدان ها

بود خوابش صحيح و راست بي شک           نداني گر بداني آن تو بيشک

بده تا دو ديگر گر خواب بيني                      بود باطل که تعبيري نبيني

به سيزده چهارده خوابش تباه است            نه خوبست و نه بد خود بيگناه است

به روز پانزده خوابي درست است               خوشا گر ساز گارو غير زشت است

به شانزده هفده باشد يقيني                    که تعبيرش پس افتد تا سنيني

به هجده نوزده خوابي درست است            چه باشد خوش و يا گر آنکه زشت است

به بيست و بيست و يک خوابي دروغ است   يقين ميدان که خوابي بي فروغ است

به بيست و دو اگر باشي تو مغرور               به تعبيرش شوي شادان و مسرور

به بيست سه و چار ار خواب بيني              بضد آن به بيداري نشيني

به بيست و پنج و شش بيهوده باشد           براي آن دو تعبيري نباشد

به بيست و هفت وهشت نيست کذبي       صحيح است و مجرب نيست ريبي

به بيست و نه چه ديدي خواب اي دوست    بود باطل که بطلان در خور اوست

چه باشد در سي ام ناچار آنرا                    درست و راست بايد گفت و برا

رحمت فرستد ذات ذوالجلالش                   بر مصطفي پيغمبر و بآلش

 

ظاهرا در روايت اول  شماره ماه فارسي(ماه شمسي) و در روايت دوم منظور ماه قمري است.   

 

/ 2 نظر / 54 بازدید
morteza

سلام...وبلاگ جالبی داريد...موفق باشيد