باز هم بدهکاری

سلام

مرحوم ثقه امين ، حاج عبدالعلی سلام تبريزی از قول حاج عباس آيينه چی برايم نقل کرد که خواهر حاج عباس شبی مرحوم پدرش حاج کاظم را در خواب ديد فرمود : به برادرت عباس بگو من ۱۵ تومان به قصاب بدهکارم عباس خودش او را می شناسد. بايد پول را به او بدهم . پرسيدم کدام قصاب ؟ گفت تقی برادر ديگرت نيز او را می شناسد. از خواب بيدار شد. آنچه ديده بود برای برادرش نقل کرد.

تقی رفت و از دو نفر قصاب که پدرش از انها گوشت می خريد پرسيد : آيا از پدرم طلبی داريد ؟ گفتند: نه- حاج عباس به قصاب ديگری به نام جواد که پدرش از او هم گوشت می گرفت مراجعه کرد. آيا پدرم به شما پولی بدهکار است.

قصاب گفت مگر چه  شده؟  اتفاقی افتاده؟ گفت بلی آن مرحوم به من ۱۵ تومان بدهکار است. ولی من از آن صرفنظر می کنم. از من گوشت خريد ، وعده داد پس از دو روز ديگر پول را به من بدهد. حاج عباس با اصرار پول را به قصاب داد و به او گفت پدرم در خواب اين بدهکاری خود را به من خبر داده. و امر کرده به شما بپردازم . مرگ مانع شد که خودش بپردازد زيرا يک روز بعد از خريد گوشت از دنيا رفت.

جواد قصاب از شنيدن اين مطلب شروع به گريه کرد و فکر حال و عاقبت کار خود افتاد.  

از خواب های هشدار دهنده قيامت،ک رؤيای صادقه،ص۱۱۹

/ 0 نظر / 23 بازدید