فوايد خواب ديدن

سلام:

 

خواب ديدن از معجزات انفسي است که فوايد فراوان و حکمت شايان در آن نهفته است.خداوند آنرا راه شناخت بسياري از مطالب دشوار و مهم ساخته و راه يافتن به گروهي از مطالب مهم و مسائل سخت که در ميان امتها چرخانندو اعتبار و قدر بسيار دارند.مسئلي که حل آنها مشکل است، و بوسيله خواب کشف شوند، ونياز به ستيز و بافته هاي خيال و جدل ندارند. بوسيله انها دل از پريشاني در آيد و صاحبدل به گروه خردمندان گرايد.<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

اکنون چند مورد از فوايد خواب:

1-  خواب ديدن  وسيله اعتراف خالصانه و بر کنار از شک و ريب است، و باور از ته دل بوجود پاک خداوند. که در دل بتابد و از خواب به آن راه يابد.خواب ديدن راهي است استوار و درست که نيازي به مقدمه چيني ندارد.مانند آنکه با دو چشم سپيده دم  را مي بيند.و پرده از روي حقيقت بر داشته مي شود. با خواب ديدن ديگر جاي گفتگو نماند، روشني عضمت و جلال به دل بتابد و پس از حق ديگر گمراهي کجاست ؟

خواب ديدن يک کشف قهري و يک موهبت غيبي است . مانند بديهييات و الهام بفطرت خدا جو و خدا پرست که بنده ها از همان آغاز پيدايش در اين جهان که خود نداند از کي بوده و از کجا آمده و در دلش جا گرفته است . پس در دل خويش دانشهاي وجداني دارد که جاي شک و ترديد ندارندو شبهه بردار نيستندولي خودش مقدمه آنها را نمي داند و دليلي براي آنها نمي تواند.

2-     خواب ديدن راهي است روشن براي باور کردن پيغمبران و اوصييا ايشان.که به آن اظهار معجزه مي کنند  و مردم انرا در خواب مي بينند. چنانکه مردم از نيکو کار و بد کار ، نا باور و باور دار ، نادان و دانا ، در اين زمينه خوارق عادت و معجزات بسيار مشاهده کرده اند  که جز خداوند تعا لي شمار آنها را نداند. چه بسا کسانيکه بوسيله خواب يکباره از تيرگي و ظلمت به روشني و هدايت افتاده اند . چه بسيار نا باوراني که با کفر و انکار خوابيده اند و با يقين به صبح رسيده اند. چه بسيار منافق و دشمناني که با دل پر از نفاق و بغض بخواب رفته و با عقيده و دوستي بيدار شده اند .

3-     خواب ديدن راه اثبات اطلاع از نهانست از گذشته و آينده.و باور داشتن اطلاع  از غيب بوسيله انبيا و اوليا ء . بيان اين مطلب بحراني اين است که غيب داني در خواب امکان دارد پس در بيداري هم شدني است.

4-     خواب ديدن راهي است براي روانشناسي و دانستن اينکه روان جداست از تن و در بسياري کارها از آن بي نياز است.فهم و  شناخت پيکري ديگر براي روان مانند پيکر محسو س با همه اندام و اعضا ء و اين خود نا باوري منکران صانع تعالي را از ميان بر مي دارد. که او نهانست و به حواس آدمي در نمي آيد زيرا موجود در برآنها منحصر به هماني است که بحواس ظاهره در يافت شود.

5-     خواب ديدن يک راه وجداني است براي باور داشتن گفتار شرع ازهر در باره ماندن جان ها پس از نابودي تن ها، زيرا براي بسياري از مردم پيش آمده که پدر را يا پسر را در خواب ديده و به او گفته برو به فلان جا که مالي  در آن برايت نهاده ام يا بسا که او را در خواب ديده  و به او بگويد قرض من را بپرداز و چون بيدار شود و باز رسي کند چنان باشد که او گفته بود.و اگر نبود که آدمي پس از مرگ مي ماند و زندگي دارد اينطور نبود و تن به حکم حس مرده باشد پس بايد جز اين تن محسوس هم باشد.

6-     خواب ديدن راهي است براي دريافت احکام کلي الهي که وسيله نظم امور بندگانند در باره معاد  و  معاش که ويزه پيغمبران خداست .

7-     خواب ديدن راه شناسایي جها ن بزرگ و پهناوريت که داراي همه چيز اين جهانست ولي به وضعي پاک تر و درست تر و عمومي تر که هيچ چيز کم ندارد حتي خوردني ها و نوشا به ها و بوستان ها و نار پستان ها و همچنين است از سختي ها و آسيب ها   و مانند آنها از کامجويي و دردناکي و محنت ها و نعمت ها که هر کس به وجدان خود آنرا در يابد. بسا که اثر خواب ديدن اينها در اين جهان هم در او مي ماند .

8-     خواب ديدن راهي است براي رفع استبعاد و نا باوري در بارهء آنچه که براي شکنجه در گور رسيده است با اينکه در تن محسوس آنها اثري نيست. و چه بسا که در يک جا معذب و منعم با هم باشند ولي سود و زيان آنها به يکديگر نرسد. چه بسا که در خواب شخص صورت هولناکي مي بيند که او را مي زند يا مي کشد يا ماري که او را مي گزد. و بسا که در خواب از آن درد مي کشد تا اينکه فرياد  مي کشد و عرق به پيشاني اش مي نشيند و از آن آزار کشد و تو مي بيني در ظاهر آرام است و در گردش نه ماري است و نه کسي و مار موجود در عالم خيال او است و فرقي نیست که مار را در خواب ببيند يا آنرا در بيداري ببيند.

9-     خواب ديدن راهي است براي فهم امور پنهاني که پيغمبر صلي الله عليه و آله راستگو و امين گزارش داده از  تلخي جان کندن و هراسي که او را مي گيرد . و نيز از سؤال قبر و فشار قبر و عذاب و ثواب و پاداش و بعث دو باره و حشر و حساب اعمال و گفتار و ميزان اعمال و صراط و بهشت و دوزخ و غيره که پي در پي خواهند آمد و هر چه مي آيد از آنچه گذشته سخت تر خواهد بود. چه بسا باشد که در خواب برخي از آنها ديده مي شوند : مانند بوي خوش نعمتي يا تلخي و يا دردي از انچه در خواب ديده.و گفته شود اين سزاي کار بدي بوده که او فراموش کرده است يا آنرا بي اثر مي دانسته است.بسا که يک مرده را در خواب ببيند و او شرح حالش را از لذت ها يا درد ها براي او بگويد و او بي اطلاع از آن است ولي او مرده را  در شرح حال خود راستگو بيابد.

10-خواب ديدن  راهي براي آگاهي از حال مردگان است که خبر شان  قطع شده و اثر شان کور شده است و آگاهي از خرمي و نعمت آنها يا تلخي دوزخ ايشان.و در اين سود کلاني هست که يکي جبران عبادات فوت شده ايشان است و تدارک و جبران کيفر هاي ايشان که او را در زمره مجرمان در آ ورده.

11-خواب ديدن راهي است براي تشخيص مقام خود يا ديگران در پيشگاه خداوند و اطلاع از اينکه سعادت دارد يا شقاوت ، مورد خوشنودي است يا خشم ، و نيز راه باور کردن جزاء کارها ي نيک و بد که مؤثر تر است از گوش دادن به وعظ واعظ و دريافت الفاظ و اين خود روشنترين لطف غيبي که با آن رهايي بدان از خشم خدا بسي آسان است.

12-خواب ديدن راهي است که براي کشف سود و زيان چيز ها و امور و فهم مصلحت و مفسده کارها و نيز خوب و بدي که انسان به شناخت آنها نياز دارد و راهي براي اطلاع از آنها ندارد. جز استخاره  که استخاره هم مايه کشف از دل نباشد جز براي دانشمندي يگانه.پس اين سودي است بزرگ براي شناخت تکاليف.

 

/ 0 نظر / 54 بازدید