خواب و بی خوابي:

<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

با سلام:

امام ششم فرمودند :

 که هر که بيدار ماند براي کار و کسب و بهرهء خواب چشم را ندهد کسبش حرام مي شود.در کتاب الاسباب گفته: روح جسمي است لطيف زود تحليل رود و اگر بيداري بپايد و طول بکشد بکلي تحليل رود و نابود گردد، زيرا بيداري به کردار نيروهاي نفساني است که احساس و حرکت اراديست و اين خود حرکت روح و از ميان برنده گوهر آن است که از گوهر روح حيوانيست و نياز دارد به خود بپردازد و به دل آنچه از دست داده باز جويد زيرا چون از کار افتاد تحليل نرود و پيوسته کمک گيرد و گوهرش فزون شود.

و خواب براي هضم کامل خوراک هم لازم است زيرا توجه نفس در بيداري به کارها مانع کمال هضم است و نياز دارد به خود پردازد و کمبود هضم را جبران کند و روح نفساني هم دنبال آن است در برگشت و فراهم شدن در درون بمانند حرکات لطيف در هم براي ضرورت خلاء و در خواب رطوبت ها که در بيداري به تحليل روند فراهم شود و بخار مرطوب و خوب روغن دار به مغز بالا رود و اعصاب را نرم کند و اجزاء آنها را بهم بچسباند و روح نتواند در آنها نفوذ کند، چون در هم و کثيف هم هستند زيرا نفوذ در آنها مانند نفوذ پرتو خورشيد است در آب و هوا که چون صاف باشند پرتو گيرند و چون تيره گردند مانند مه و دود در هوا يا لجن و ته نشين در آب پرتو نگيرند و نيز اين بخار ها هم با روح در آميزند و سخت و استوار شوند و نفوذ آنها در مجاري دشوار گردد. نويسنده ي کتاب کامل گفته: اگر بيداري دوام يابد تا آدمي بيدار ماند گرمي و خشکي تنش افزون گردد و گرمي تن تباه شود و چشم به گودي فرو رود.

در کتاب "قانونچه" گفته: افراط در بيداري و بيخوابي مزاج مغز را تباه کند و آنرا ناتوان کند براي فزوني تحليل و همانا مغز مبداء کارهاي بيداريست که حس و حرکت ارادي باشند  چون اين را دانستي بدان که سبب بي خوابي يا بدي مزاج است که سرد و خشك شده و همراه سوداست يا بي آن و يا گرم و خشک با ماده صفراء يا بي آن. يا به سبب تب يا درد يا امتلاء و سوء هضم است. و نشان شناخت هر کدام از اينها با در مانش در کتاب اطباء است. يا بيخوابي از شادي زياد يا ترس يا فکر يا هم بزرگ که اينها مزاج  روح را تند کند و آنرا بيرون کشد و نفس به آنها پردازدو از تدبير تن و اصلاح احوالش که يکي خوابست سر بتابد. پيامبر اکرم فرمودند: کاهو بخوريد که خواب اورد و خوراک را هضم کند.

 امام ششم عليه السلام فرمودند:9 کس نخوابند: آنکه خواهد خوني بريزد، آنکه مال بسيار دارد و نگهدار ندارد، آنکه دروغ و بهتان گويد براي آنکه به غرض دنيوي برسد، آنکه براي پرداخت وجه بسياري گرفتار است و پولي ندارد، آنکه دوستي دارد که در حال جدايي است ، بيماري که پزشک ندارد، جنگجوييکه ترس شبيخون دشمن را  دارد، زنباره اي که بمقصود خود نرسيده است، آنکه به بد کاري خانواده اش آگاه شده، آنکه به او بهتان زده اند.هم واندوه خواب بر است و زندان.حضرت علي عليه السلام فرمودند: مرد با داغ فرزند خوابد ولي بر ستم ديدن خوابش نبرد و ستمکش که بيخواب و دل گرفته و شاکي شب گزراند خدا به ستمگرش بمانند آن سزا دهد چنانچه خداي فرمايد : سزاي بدي بديست بمانند آن.    

-- الشوري 41

 

/ 1 نظر / 55 بازدید
sara

وبلاگ جالبی داريد. موفق باشيد.