تمرين مردن در هر روز و شب

سلام:

از آيات قرآن بر مي آيدکه خواب شباهت زيادي به مرگ دارد، از جمله اين آيه شريفه :<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

" الله يتوفي الانفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسک التي قضي عليها الموت و يرسل الاخري الي اجل مسمي ان في ذلک لآيات لقوم يتفکرون " ( سوره زمر آيه 42).  يعني :

خداوند است که در وقت مرگ جانها را مي گيرد و نيز جان آنهايي را که به خواب رفته و هنگام مردن آنها فرا نرسيده است، پس جانهايي را که حکم مرگ بر آنها جاري شده در نزد خود نگه مي دارد و ديگران را تا زماني که معين است باز مي فرستد، در اين براي آنهايي که فکر مي کنند نشانه هايي روشن وجود دارد.

آيه مزبور بر اين واقعييت صراحت دارد که مرگ و خواب از جنس واحدي هستند و يک حکم را دارندو جالب اينکه براي هر دو لفظ "توفي " بکار رفته نه " قبض " و لفظ اول يعني به طور کامل اخذ کردن ، ولي معناي لفظ دوم گرفتن است.

در آيه ديگري که اختصاص به خواب دارد لفظ توفي ديده مي شود:

" و هو الذي يتوفيکم با ليلل و يعلم ما جرحتم با لنهار ثم يبعثکم فيه ليقضي اجل مسمي ثم اليه مرجعکم ثم ينبئکم بما کنتم تعلمون ".( انعام - 60 ) يعني :

و او پروردگاري است که شب هنگام شما را مي ميراند و هر چه در روز انجام داده ايد مي داند، آنگاه بامدادان شما را زنده نموده تا آن هنگام که عمرتان به انتها برسد، سپس مراجعت شما به سوي اوست و از آنچه کردهايد شما را آگاه مي کند.

در حال خواب بدن روي زمين است ولي روح انسان که بطور نسبي دريافت شده در عوالم ديگر سير مي کند و بعد به سوي جسم بر مي گردد.

لقمان حکيم در يکي ازمواعظ خود به فرزندش مي گفت : اگر در مرگ شک داري خواب را از خود دور ساز با اينکه چنين قدرتي را نداري و اگر در قيامت ترديد داري کاري کن که از خواب بيدار نشوي و اين را هم نمي تواني . اکنون اگر در اين دو موضوع انديشه کني خواهي دانست که هستي تو به دست ديگري است و خواب مانند مرگ ونيز بيداري پس از خواب چون قيامت و معاد پس از مرگ است.

رسول اکرم صلي الله عليه و آله هر شب که مي خوابيدند وقتي بيدار مي شدند سر به جده گذشته و اين ذکر را زياد بر زبان جاري مي کردند که : " الحمدلله الذي احياني بعد ما اماتني و اليه البعث والنشور".يعني : سپاس خداوندي را که مرا ميراند و بعد زنده کرد و به سوي اوست بعث و رستاخيز.

از کتاب خويشاوند مرگ.

/ 1 نظر / 5 بازدید