خواب مادر متوکل عباسی

سلام

 

در کتاب تذ کره الخواص ( ابن جوزي ) آمده است :ابن الخضيب گفت که، من کاتب مادر متوکل عباسي خليفه خون خوار بودم و در دفتر خانه بودم که خدمتکار خردي به در آمد از نزد او کيسه اي که دو هزار اشرفي  داشت آورد و گفت خانم مي گويد اين را به مستحقان تقسيم کن که حلالترين مال من است و نام گيرنده ها را بنويس تا وجه ديگري که برايم رسيد به آنها بدهم.<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

گويد از ياران خود مستحقان را پرسيدم و نام کساني را بردند و من سيصد اشرفي به آنها پخش کردم و مانده آن تا نيم شب دستم بود که يکي در خانه ام را زد          پرسيدم کيست ؟ گفت فلان علوي که همسايه ام بود .

گفتم : اين همسايه من است و مدتي است نزد من نيامده به او اجازه دادم و وارد شد.خوشامد گفتم و پرسيدم چه کار داري ؟ گفت گرسنه مانده ايم و يک اشرفي به او دادم و نزد همسرم رفتم. گفت در اين وقت چه کار داشتي ؟

گفتم يک سيدي در زد و خوراک نبود و يک اشرفي به او دادم . گرفت و تشکر کرد.زنم گريه کنان گفت : شرم نداري که به اين مرد يک اشرفي مي دهي با اينکه داراي حق است، همه را به او بده. سخنش در من گرفت و دنبالش رفتم و کيسه را به او دادم ، گرفت و رفت .

جون به خانه برگشتم پشيمان شدم به خود گفتم خبر به متوکل مي رسد که دشمن علويان است و مرا مي کشد....همسرم گفت نترس به خدا و جد انها توکل کن .

در اين ميان در زدند و چراغ بسياري در دست خدمتکاران بود و گفتند خانم را اجابت کن، هراسان بر خواستم و ارام مي رفتم و پياپي فرستاده ها مي آمدند و مرا به درون بردند تا پشت پرده خانم.  خادم گفت خانم پشت اين پرده است.گريه او را شنيدم که ناله مي زدو مي گفت : اي احمد خدا ترا و زنت را پاداش خير دهد، اکنون در خواب بودم که رسول خدا صلي الله عليه و آله ، آمد و بمن گفت خدايت خير دهد و همسر خضيب را هم خير دهد. اين چه معنا دارد و من به او باز گفتم و او مي گريست و چندان اشرفي و جامه بمن داد و گفت اين از ان علوي و اين از ان همسرت و اين از ان  خودت و صد هزار درهم ارزش داشت، من مال را گرفتم و يکسر به خانه مرد علوي رفتم و در زدم و او فرياد کرد اي احمد بده آنچه با خود داري و بدر آمد و مي گريست . سبب پرسيدم  گفت : چون به خانه آمدم همسرم گفت اين چيست با تو ؟ باو گفتم ، گفت بر خيز نماز بخوانيم و بخانم و احمد و همسرش دعا کنيم ، نماز خوانديم و دعا کرديم و خوابيديم . در خواب ديدم رسول خدا صلي الله عليه وآله را که مي فرمود: آنچه ات دادند شکر کردي و اکنون هم اگر چيزي آورند بپذير .

 

/ 0 نظر / 145 بازدید