قسمت دوم

 

**نكته دومی

 كه در اين تحقيق سه ساله در پايگاه هاي خارجي مشخص شد ( علاوه بر <?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

بين المللي  بودن تعبير خواب ابن سيرين ) . مسئله خواب هاي روابط جنسي است كهدر اين پايگاه ها چون افراد با نام مستعار و بصورت آزاد و بي پروا مطرح كرده اند روشن شد كه در تعبيرات ابن سيرين, زن براي مرد در خواب شادي و حاجت روايي است همينطور مرد براي زن در خواب و داشتن روابط جنسي دال بر انجام لطفي از سوي طرف مقابل مي باشد.

در مورد خوابهايي كه شبهه روابط هم جنس دارند نيز به همين صورت است يعني يكي از طرفين براي ديگري لطف بزرگي انجام مي دهد. براي مثال در اين پايگاه خانمهايي با ناراحتي از اين كه آيا من Lesbian  هستم خوابي را مطرح كرده اند كه باعث آزار ايشان بوده است پس از تعبير تاييد كرده اند كه بله خانم ديگر كمكم كرد تا كتابم به چاپ رسيد يا در مورد ديگري كه خواب بين شاگرد و مدير مدرسه در امريكا بود تاييد كرد كه خانم مدير با اضافه كردن چند نمره او را از امتحان نهائي معاف داشته است . در مورد آقايان نيز تاييد  كرده اند كه طرف مقابل او را در واگذاري آپارتماني با قيمت نازل كمك كرده است كه اين سوابق و موارد بسيار ديگر در آرشيو پايگاه sleeps به تعداد 8500 رويا موجود است كه البته از اين حجم روياها تعدادي خواب هاي آشفته است و تعدادي نيز خواب هاي علت است كه درد يا عوامل خارجي باعث آنها بوده است .

تا كنون در 70 سال گذشته غربيها سعي داشته اند خوابها را بر اساس روانشناسي و نظرات آقايان فرويد و يونگ و ضماير خود آگاه و ناخودآگاه و سمبلهاي روانشناسي ديگر تفسير كنند و هيچ اطلاعي از اين نوع تعبير خواب نداشته اند . خواب هاي جنسي را نيز بر اثر سركوب غرايز دانسته اند كه بر اثر تكرار اين خوابها به اين اعمال تشويق شده و باعث بد فهمي آنها گشته است.

اين پايگاههاي اطلاعاتي در مورد تعبير خواب به عنوان يك طرح ملي و با پشتيباني چند دانشگاه برقرار شده اند و غرض اين بوده است تا پس از جمع آوري يك ميليون مورد خواب به تحليل آماري آنها بهپردازند  . تعداد اين پايگاه ها در سال 1999 به بيش از 6000 پايگاه مي رسيد كه اكنون فقط چند مورد فعال هستند كه با مشاركت متخصصين روانشناسي پا برجا مانده اند.

در ابتدا مشاركت بنده در تعبيرات با اعتراض ايشان رو برو شده و متخصصين اظهار ميداشتند كه ما نمي توانيم بپذيريم كه مغزي از ماورا جهان به ما پيام بدهد و با انكار , اعتراض ايشان روبرو بودم و حتي در يك مورد كه خانمي در رويا ديده بود كه نوزادي بشكل شيطان فارغ شده و بنده به اطلاع رساندم كه صاحب فرزندي ناقص ميشود با اعتراض شديد مسئولين پايگاه روبرو شده و مدعي شدند كه اين نوع تعبير خواب باستاني و كهنه و از رده خارج است ولي پس از مدتي و تاييد افراد ديگر در خواب هاي ديگر مسئله قدري جا افتاد. از سوي ديگري فحاشي و مزاحمت هاي يهوديان نيزگاهي

وجود داشت كه بتدريج بر طرف گرديد .

در كتاب "" حقيقت روح "" اثر دانشمند محترم احمد زمرديان آمده است كه رويا از دو جهت مي تواند ما را راهنمايي نمايد , يكي اصل مسئله رويا و صحنه هايي كه انسان در خواب مي بيند ( خواه وجود خارجي پيدا كند يا نه يعني خواه تعبيري داشته باشيد يا نداشته باشيد )

و ديگر كيفيت و چگونگي خوابها و روياهايي است كه انسان مي بيند و احيانا پرده از حوادث "" موجود"" و گذشته يا آينده بر مي دارد . البته كاري نداريم كه اين صحنه ها مربوط به گذشته يا آينده است ولي به هر حال اين نقشه ذهني محلي لازم دارد كه همانند يك تابلو نقاشي در آن محل پياده شود, و اينكه آيا مي تواند آن محل سلولهاي مغزي باشد, بزودي خواهيم فهميد كه ""نه "" پس محل ديگري لازم دارد كه آن را

 "" روح" " مي ناميم.... حال اگر آن صورتها جزيي باشد به وسيله حافظه با همان صورت خود در نفس باقي مي ماند و قوه مخيله در آن دخل و تصرف نكند اين چنين خوابي راست است ولي اگر قوه مخيله قالب شود و يا نفس از ادراك آن صورت ضعيف باشد قوه مخيله بر حسب طبع خود آنچه را كه نفس ديده است به نماد يا مثالي مناسب تبديل مي كند مانند تبديل شير خوراكي به علم يا مال و دشمن پنهان به مار و پادشاه يا عالم به دريا .

 

والسلام                             ميرورزنده

نام مستعار در پايگاه   :     Varzandeh

/ 0 نظر / 39 بازدید