نظرات علامه مجلسي ( ره)

<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

 

بسيار شده که آب زلال بخواب ديديم و به دانشي رسيديم و در خواب بباغ سبزي در آمديم و معرفتي يافتيم و مار را قرض و وام يافتيم و بسيلر شده که خواب ديده که کسي ميان عذره افتاده يا به آن آلوده شده و به مالي رسيده و سقوط دندانهاي بالا تعبير شده به مرگ خويشان پدري و دندان پايين به خويشان مادري و شکستن کمر به مرگ برادر چنانچه امام حسين عايه السلام در شهادت عباس فرمود: اکنون کمرم شکست.

و بسيار شده کسي خواب ديده بحمام رفته و به زيارت امام توفيق يافته که مايه پاک شدن روح است از آلودگي گناه، و فو ريختن اختران به مرگ علماء  تعبير شده و از اينرو سال آغاز غيبت کبري را سال تناثر نجوم گويند براي مرگ دانشمندان بسياري چون کليني، علي بن بابويه و سيمري و ديگران.

و اما خوابهاي بيهوده که از غذاي بد و اخلاطند بسيار هستند و بتجربه معلومند، مردي نزد پدرم آمد هراسناک و با اندوه گفت: امشب خواب ديدم شيري سفيد که بر گردن خود ماري سياه داشت به من يورش آورد تا مرا بکشد.پدرم گفت: شايد ديشب کشک يا رب انار خوردي ؟گفت آري، گفت پس نترس اين دو خوراک آزار بخش اين خواب را نقش کردند.

گويم: مانند آنچه يک عالم راسخ نقل کرد که : يکبار با گروهي بزيارت امام حسين عليه السلام رفتيم و يک نفر سر کار خريد و پخت و هم چاشت و هم شام بود و روزي هم بيخبر گوشت گاو ميش گرفت و پخت و من از آن خوردم و چون به بستر رفتم در خواب ديدم يک گاو ميش به من حمله ور شد و من به ان حمله کردم و در اين ستيزه از خواب بيدار شدمو چون به ديگران گفتم مرا از غذا خبر دادند و سببش را دانستم.

مجاسي پدر( ر ه )در کتاب شرح چهار نور کافي گفته:

هر چيزي نمونه و شبهي در عالم رؤيا دارد و آن  عالمها که روح بر آنها آگاه شود غير از عالم حسندو آن صور و نمونه ها بر حسب نفوس آدمي مختلف پديدار شوند به اختلاف مراتب کمال آنها به يکي نزديکتر به واقع و به يکي دور تر از واقع و معبر بايد از اين صورتها به حسب احوال اشخاص به واقع پي ببرد.

از اين رو چنانکه بايد بر آن آگاه نشود جز پيغمبر يا وصي پيغمبر که به مراتب استعداد هر کس در نقص و کمال دانا هستند .

و نور زرد کنايه از عبادت و صورت رؤيايي آنست چنانکه تجربه شده که اگر عارفي زردي در خواب ببيند پس از آن توفيق عبادت يابد چنانچه در چهره نماز شب خوانها زردي مشاهده مي شود.، و در خبر است که خدااز نور خود به آنها پوشاند بر اثر خلوت با او.و نور سفيد تعبير به دانش شود چنانچه تجربه شده هر که شير پاک يا آب زلال در خواب بيند علمي بي شک بهره او شودو نور سرخ تعبير به دوست مي شود و نور سبز معرفت است که علم به ذات و صفات خداست.

گويم : مؤيد اولي در تفسير قول خداست تعالي " سيماهم... سيماشان در چهرهشان از اثر سجود است الفتح-29 که منظور همان زردي چهره آنهاست و بسا تعبير شود به شادي براي خواب بين براي قول خداي تعالي: صفراء فاقع لونها تسر الناظرين البقره 69.

مولا محمد صالح گفته : رؤيا قسمي دارد خوش نما وبد درون و قسمي بر عکس بد نما و خوش درون و معبر بايد خردمند و دانا باشد بروش تعبير و ان چهار گونهاست:

باز گيري که از ديد عقبه کار عاقبت را تعبير کند.2- تعبير به نمونه در شکل يا وصف چنانکه رطب را به دين تعبير کند چون براي دلها شيرين است و دين به تدريج کامل شود مانند رطب که بتدريج شيرين شود از دوران گل تا رسيدن و سپس شيرين شدن.3- تعبير به معنا چون دلالت سفره به سفر و بازار رفتن به زتدگي کردن و خانه ساختن به زن گرفتن.4- تعبير به آنچه سابقهي دارد در قرآن و سنت و شعر و کلام و زبان و امثال يا در کلام مردم و امثال آنان يا در خبري معروف و حکمتي در زبان مردم چون تعبير چوب به منافق و تعبير موش به فاسق که در حديث فويسقه آمده و تعبير شيشه به دهان زن چون بعضي شعرا گفته اند.

و برخي تعبير به وصف را هم افزوده اند مانند گل که پاينده نيست به دوست بي وفا و يا غم و ابزار خانه را به خدمتکار و زن خانه و جانداران همدم خانه به مهمان و تنور به ناظر خرج خانه و گربه به همدم.

و تعبير به ملازمت شيئي مانند سر به زانو بر اندوه و سرخ رو به شادي و ارزش به سختي و ترسيدن و تواضع به رفعت و بلندي مرتبه و ترفع و تکبر به پست شدن و طمع به ذلت و قناعت به لذت.

و تعبير به مقارنه: چنانکه کسي مقامي بلند براي خود ديده که اهل آن نيست به اينکه پدر يا برادرش که اهل آن هستند به آن مي رسند و همچنين اگر کسي در مقامي يا مکاني در خواب ديده شود اگر خودش شايسته نباشد به خويشان و ملازمانش تعبير شود و ديدار شاه به وزيرش تعبير شود.

و تعبير به نوع يا جنس آنچه در خواب ديده شود چون تعبير بالا رفتن از کوه به رتبه بلند، و نوشيدن آب به رسيدن به دانشي و گوسفند چراني به رياست و کشتي سواري به ارتکاب کارهاي هراسناک و غوص در دريا به افتادن در فتنه.

و تعبير به حديث مانند تعبير دنده به زن : پيغمبر اکرم صلي الله عليه و آه فرمود: زن چون دنده کج است اگر بخواهيد راستش کنيد مي شکند. و تعبير شيشه به زن که فرمود: آرام باشيد در راندن شيشه ها.

و اين باب واسعي است که نياز دارد به بررسي و تدبر در اخبار.

نمونه خير محض پيغمبران و اوصيياء و فرشته ها و قآن و علماء و نور و معارف حقه و علوم سودمند که هر جا و هر وقت خيري حاضر يا مترقب باشند زيرا وجودشاناز از هر فساد و شري پاک است ونمونه دوم خواب ديدن شيطان و کفار و موذي ها و خبائث و اعمال بد و لهو و آنچه وجود انها گفتيم با اينجا منافاتي ندارد چون بايد يک بدي به خواب بين رسد براي کفاره يا کيفر يا امتحان يا حفظ نظام کارها و در بسياري اخبار است که فلان چيز خيري ندارد.

و نمئنه اقسام ديگر باران لست که ود عام دارد براي جانداران و براي معدن و جمادات هم با اين وضع اگر بيوقت باشد ضرردارد براي برخي و براي پيشه وران با انديشه در آنچه گفتيم حال روشن است اختلاف تعبير يک خواب از يک معبر بحسب اختلاف حال خواب بيننده.

 

 

/ 2 نظر / 107 بازدید
kolbeh darveshan

سلام ... مرسی از نوشته هاتون .... اطلاعات خوبی در اختيار ما قرار می دی موفق باشی ..

MINA

سلام... وب جالبی داريد. من به تعبير خواب علاقه دارم...بازم ميام اينجا...تا بعد.