يک نصيحت

سلام
نصيحتی کنمت بشنو و بهانه مگير

هر انچه ناصح مشفق بگویدت بپذیر


زوصل روی جوانان تمتعی برادر

کهدر کمینگه عمر است مکر عالم پیر


نعیم هر دو جهان پیش عاشقان بجوی

که این متاع قلیلست و ان عطای کثیر


3.gif3.gif

/ 0 نظر / 5 بازدید