غلبه طبع انسان و خوابهاي باطل

<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

سلام

چهار طبع انسان   يا طبقات خون در لوله آزمايش : سودا  (  (Black Bile ، صفراء يا (Yellow Bile ) بلغم (Phlegm ) و دم (سرم خون) يا ( Blood Serum) مزاج يا حال وحوصله انسان را بوجود مي آورند.

Phlegmatic    بلغمي Mouth taste ,Salty ( مزه دهان در صبح = شور باشد) – calm person ,cold blood. خونسرد

Melancholic  سودايي   Mouth taste pickle  مزه دهان ترش باشد= شخص غمگين- Sad person, sorrows.

Sanguine      خون                         مزه دهان شيرين باشد=شخص خوشحال است Sweet-  Happy person.

Choleric  صفراوي                       مزه دهان تلخ باشد = شخص عصباني      Bitter-   Angry person.

 

آنگاه که هر يک از اين چهار طبع رو به تيرگي گذارند و برخي از آنها بر خلاف بعضي ديگر جريان خود را سير کنند و يا يکي از آنها بر ديگري غالب شود، فردي که در چنين شرايطي به خواب رود بر حسب مزاج غالب خواب مي بيند. اگر در حال خشم و غضب به خواب رود رؤيايش از انتقام و نيرنگ مايه مي گيرد و در صورتي که با بيم و ترس بخوابد خوابش با غم و هراس و کدورت تؤام است و در نتيجه رؤيايش از حقد و حسد رنگ مي گيرد.اگر در حال شوق داشتن به امور  حرام به خواب رود رؤيايش با اعمال زشت و آميخته به گناه و فسق به او روي مي آورد.ْ  لذا اين گونه رؤيا ها، خوابهاي باطلي هستند که داراي تعبير و تفسير نيستند.

حضرت علي عليه السلام فرموده اند:

" براي فرد خائف و بيمناک که خوابهاي هراس انگيز مي بيند تعبيري وجود ندارد مگر خوابي که محتواي ان محبوب او باشد."کسي که زياد غذا بخورد عقل از اين عارضه خلل مي يابد و بدين جهت خوابهاي آشفته مي بيند و نيز گرسنه هم نبايد خوابيد زيرا طبع آدمي سست مي شود پس هنگام خفتن نه بايد سير بود و نه گرسنه و رعايت اعتدال ضروري است.

سلمان فارسي عليه الرحمه مي گويد : مردي به حضور رسول اکرم شرفياب شد و عرض کرد : ديشب خواب آشفته اي ديدم. حضرت فرمود مگر شب چه خورده بودي؟ عرض کرد: خرماي پخته زياد و بسيار هم خسته بودم .رسول خدا صلي الله عليه و آله فرمود: اين رؤيا درست نيست و تعبير هم ندارد.

وقتي از زياده روي در مصرف گوشت و شيريني و مانند آن بر مزاج کسي خون  sanguine  غلبه کند، در خواب چيزهاي سرخ رنگ زياد مي بيند و چون معبر به او نگاه کند چهرهاش را بر افروخته و بدنش چاق است.

اگر پياز و سير و فلفل و نيز غذاهاي گرم خشک خورده شود صفرا بر مزاج غلبه مي کند ؛Yellow Bile and cholericو در خواب آتش و چراغ و قنديل يا چيز هاي بسيار سرد مي بيندو خواب او حقيقت ندارد.

اگر ماست و دوغ خورده باشد بلغم را زياد مي کندPhlegmatic, و شخص چيزهاي سفيد زياد در خواب مي بيند.

اگر نمک، بادمجان و گوشت گاو زيادي خوره باشد سودا يا Black Bile  غلبه مي کندو شخص در اين حال امور وحشتناک را در خواب مي بيند.

حضرت علي عليه السلام  فرموده اند: " کسي که با شکم سنگين بخوابد رؤيا هاي غير واقعي مي بيند.

برخي دارو ها در چگونگي رؤيا اثر دارند مثلا تجويز داروهاي ضد افسردگي براي افراد سالم باعث مي شود که ايشان خوابهاي خصومت آميز و جنگ و گريز ببينند.

از کتاب خواص پياز و سير دکتر پور عبدالله و خويشاوند مرگ : گلي زواره.

/ 0 نظر / 38 بازدید